Tüzüğümüz

ANKARA DAĞCILIK, KAYAK VE
KIŞ SPORLARI İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ
1944

TÜZÜK

 

MADDE 1.   Kulübün kuruluş tarihi ve tarifi
 
Kulübün adı     : “Ankara Dağcılık - Kayak ve Kış Sporları İhtisas Kulübü Derneği’dir.”
Merkezi            : “Ankara” dır.
İkametgâhı       : “Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Baydar apt. 57 / 1 Maltepe Ankara’dır.”
Kuruluş Tarihi  : “01.01.1944’dür.”
 
MADDE 2 .   Kulübün Amacı Kamu yararına faaliyetlerde bulunarak yurtta kayak – dağcılık ve kış sporlarını yaymak ve yaşatmaktır.
 
MADDE 3.   Bu amaca ulaşmak için

Bu amaca ulaşabilmek için yurt içinde ve dışında yapılacak yerli ve uluslararası kayak –  dağcılık faaliyetleri ve kayak yarışmalarında kulübü temsil edecek sporcular yetiştirmek, üyeler arasında sosyal ve kültürel münasebetler tesisine yardım etmek, dağ kulübeleri, kayak evleri ve ski liftler gibi tesislerin yapılmasını sağlamaktır. Bu maksatla dernek gayrimenkul satın alır, hibe ve sair şekillerde gayrimenkul iktisap edebilirler. Yaz ve Kış gezileri tertipler, mevsim kampları kurar, kurslar açar, yurt içinde yerli ve yabancı karşılaşmalar tertipler.

 
Siyasetle ilgisi olmayan sosyal ve sportif toplantılar tertip eder. Kulüp, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir. Bu işletmeler yolu ile sosyal tesis, konaklama tesisi kafeterya gibi tesisler kurabilir, sportif geziler kültürel geziler yapabilir, rehberlik hizmetleri, eğitim amaçlı kurslar düzenleyebilir.
 
 
MADDE 4.   Kulübün Kurucuları

ÜYE NO

ADI VE SOYADI MESLEĞİ  
0001 Rasim AKIN Çankaya İlkokulu Başöğretmeni
0002 Zehra  ALAGÖZ B.T. Öğretmeni
0003 Nazım  ALTINKAYA D.Ziraat İşletme Kurumunda
0004 Cevdet  ARUR B.T.Öğretmeni
0005 Sıtkı  BAYKARA DD Cer Dairesi Bşk.Mua.
0006 Celal Derviş  BÜKEY Tüccar
0007 Kerim BÜKEY Stadyum Md.Bölge As.Bşk.
0008 Latif Osman ÇIKIGİL DD Malzeme Dairesi Başkanı
0009 Nesrin ÇIKIGİL Ev Hanımı  
0010 Selahattin DIPÇİN Belediye Ayniyat Muhasibi
0011 Nedim  KAÇMAZ DD Hasılat Dairesi Bşk.Mua.
0012 Namık  KATOĞLU M.E.Bak.Neş.Md.Mua.
0013 Nizamettin  KIRŞAN B.T.U.Md. Md.Başmüfettişi
0014 Asım  KURT Dağcılık ve Kış Sporları Fd.Bşk.
0015 Bahtiye MURSALIOĞLU Ziraat Ens. Öğretmeni
0016 Muvaffak  UYANIK Ziraat Ens. Öğretmeni
0017 Vildan A. SAVAŞMAN B.T.Ü. Md.Mua.
0018 Resai  SAVAŞMAN Avukat
0019 Necmi  SEZGİN DD Hasılat Büro Şefi
0020 Edip  SİRMEN DD Atelye Dairesi Bşk.
0021 Baha SUNTER DD Hasılat Dairesi Büro Şefi
0022 Latife ŞAKTİMUR Ev Hanımı  
0023 Şemsettin ŞAKTİMUR Bayın.Bak.Şirketler Komiseri
0024 İlhan  ŞARMAN Hukuk Fakültesi Öğrencisi
0025 Kemal  YERSEV DD Mağazası Büro Şefi
         
 
MADDE 5.   Kulübün organları
 1. Genel kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Disiplin Kurulu
 
MADDE 6.  Genel Kurul ve Toplanması
                   
Genel Kurul asli üyelerden teşekkül eder. Genel Kurul her yıl Kasım ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Genel Kurula, Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli görüldüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine,  Sulh Hakimi üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek veya üyelere yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, tayin edilen yer, gün ve saatte yapılır.
 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,  bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
MADDE 7.   Genel Kurulda çoğunluk
 
Toplantının açılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olmayan üye mevcudu ile yapılır.
 
MADDE 8.   Genel Kurulda görüşmeler
 
Genel Kurul toplantısında yalnız gündeme konmuş işler konuşulur. Gündemde olmayan bir konunun görüşülebilmesi, toplantıya katılanlarının onda birinin isteği ile mümkün olur.
 
 
 
MADDE 9.   Toplantıda Oy Kullanma Şekli
 
Genel Kurul toplantısında kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Her üye bir oya maliktir. Üye oyunu şahsen kullanır.
 
MADDE 10. Genel Kurulun Yetki ve Görevleri
 1. Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar Başkan vekili ve kâtip seçmek.
 2. Yönetim Kurulu ve Denetleme raporlarını incelemek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek
 3. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Disiplin Kurulunu gizli oyla seçmek,
 4. Ana tüzükte değiştirilmesi teklif olunan maddeler inceleyip karara varmak,
 5. Üyelerin dilekleri olursa 8. maddenin son fıkrası hükmüne uyularak karar vermek,
 6. Gelecek yılın çalışma programını, gelir, giderine ait bütçenin tetkikini yapmak ve onaylamak,
 7. Kulübün feshi düşünülüyor ise karar vermek,
 8. Derneğin ihtiyacı için gayrimenkul almak ve satmak konusunda karar vermek,
 MADDE 11.  Yönetim Kurulu
 
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 7 asil ve 5 yedek olmak üzere seçilir. Seçimi takip eden hafta içinde Yönetim Kurulu toplanarak aralarında görev bölümü yaparlar. Yönetim Kurulu,  derneği temsil etmek üzere kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verir. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunar. Yönetim Kurulu Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak hakkına sahiptir.
 
Ayrıca;
 
Yönetim Kurulu Başkanları üst üste 3 Olağan seçim döneminden fazla başkan olarak görev alamazlar.
 
MADDE 12.  Yönetim Kurulu vazife ve salahiyetleri
 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve biri idari işlerden, diğeri sportif işlerden sorumlu olmak üzere iki Başkan Yardımcısı seçer. Başkan kanun nezdinde kulübün tüm yetkilerini gerektirdiği ve kulüp imkânlarını elverdiği oranda yürütme birimi kurmak mecburiyetindedir.
Yürütme birimi oluşturulmasında, çalışmalarında, görev yetki ve sorumlulukların tayin ve tespitinde Gençlik ve Spor Kulüpleri yönetmeliğinin hükümleri aynen uygulanır.
Yönetim Kurulu, kulüp danışma kurulları ve kulüp temsilcileri tayin ve tespitine yetkilidir.
Yönetim Kurulu kurulacak iktisadi, ticari ve sanayi işletmelerin yönetilmesinde yetkilidir.
 
MADDE 13.  Yönetim ve Denetleme Kuruluna seçilenler
 
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna seçilenlerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri ile iş ve ikametgâh adresleri Genel Kurul toplantısını takip eden otuz gün içinde en büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir.
 
 MADDE 14.  Yönetim Kurulunun yapacağı toplantılar
 
Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, kendi tayin edeceği zamanlarda ve lüzumu halinde başkanın daveti üzerinde toplanır. Toplantı en az beş kişi ile yapılır. Kararlar toplantıda bunların çoğunluğu ile verilir. Birbiri arkasına üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
 
Yerine yedek üyelerden en fazla oy almış olanı getirilir. Toplantıya gelmeyen üyenin sebebini bildirmesi ve bunun toplantı zaptına geçirilmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde sebepsiz olarak iştirak etmiş sayılır.
 
MADDE 15.  Teknik Komite
 
Kulüp, Federasyon ve Bölgenin yıllık faaliyet programına göre ayarlanmış yarışmaları, çalışmaları tertip ve idare etmeye ve yarışmalara, çalışmalara dair Yönetim Kurulu tarafından 3-5 kişilik teknik komite seçilir. Komite lüzum görürse yarışma ve çalışmaların önemine göre yardımcı üyeler seçebilir.
Yönetim Kurulu her yılın başında o yıl için yapılacak çalışmalara ait ya bir talimat hazırlar yahut bu talimatnamenin hazırlanması için teknik komiteye yetki verir.
 
MADDE 16.  Sosyal Komite
 
Yönetim Kurulu, kulübün sosyal faaliyeti hakkında vereceği kararların yerine getirilmesini sağlamak, toplantılar için tertibat almak ve bunları idare etmek üzere 3-5 kişilik bir sosyal komite seçer. Komite lüzum görürse,  faaliyetin önemine göre yardımcı üyeler alabilir.
Sosyal faaliyeti yürütmek için Yönetim Kurulu geçici talimatnameler hazırlar ve yahut böyle bir talimatnamenin hazırlanması için Sosyal komiteye yetki verir. Yönetim
Kurulundan seçilecek bir üye sosyal komitenin tabii üyesidir.
 
MADDE 17.  Muvakkat Memurlar
 
Yönetim Kurulu gerektiği takdirde dernek işlerini yürütmek üzere lüzumu kadar ücretli memur, müstahdem, antrenör çalıştırabilir.
 
MADDE 18. Denetleme Kurulu ve İç Denetim
 
Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
          
 Genel Kurul tarafından 3 asil 3 yedek denetçi seçilir. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
           
Dernek yetkilileri tarafından, Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 
 MADDE 19. Disiplin Kurulu
 
Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 kişi olarak seçilir. Biri başkan, biri sekreter, biri üye olmak üzere aralarında vazife taksimi yaparlar. Yönetim Kurulunca görülecek lüzum üzerine disiplin kuruluna sevk olunur, üyelerin durumu disiplin kurulunca incelenir ve Yönetim Kuruluna öneride bulunur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir
 
MADDE 20. Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri iki yıl müddetle seçilir. Hesapların tetkik ve tasdiki Genel Kurulca her yıl yapılır.
 
MADDE 21. Kulüp Üyeleri
 
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes üye olur. Dernekler kanununun hükümleri saklıdır. Her yıl dilediği zaman istifa hakkına sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.
 
Kulübün amacına maddi ve manevi katkıda bulunan Dağcılık ve Kayak sporlarına büyük yardım ve hizmeti geçen üyelerden ve kişilerden yönetim kurulunun oy birliği kararı ile fahri üye seçilebilir. Fahri üyeler kulüp tesislerinden ücretsiz yararlanır. Aidat alınmaz. Genel Kurula katılır. Seçme ve seçilme hakları yoktur.
 
MADDE 22. Kulübe Kabul
 
Kulübe girmek isteyenler Yönetim Kuruluna yazı ile müracaatta bulunur.
Dilekçelerin altına kulübe üye olmasını tavsiye eden bir üyenin olması şarttır. Dilekçe kabulünün ilan tahtasına bir hafta süreyle asılır. Bu müddet içinde bir itiraz olmadığı ve Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde en çok 30 gün içinde üyeliği kabul veya redde karar verilir. Sonucu müracaat sahibine duyurulur.
 
Yönetim Kurulu kulübe kabul edilmeyenler için vaki itiraz ve sebepleri dilekçe sahibine bildirmeye mecbur değildir.
 
MADDE 23. Kulüpten çıkmak
 
Kulüpten çıkmak isteyenlerin ayrılışını Yönetim Kuruluna yazı ile bildirmesi varsa aidat borcunu ödemiş olması gerekir.
 
MADDE 24.  Kayıt Silinmesi
 
Yönetim Kurulu 28. maddede belirtilen hallerin ve sebeplerin oluşmasından üyenin kulüpten çıkarılmasına karar verilir. Üyenin kaydı silinir. Üyeye yazılı olarak bildirilir.
Ayrıca bir yıl süreyle aidatını ödemeyen üyelerin kayıtları da on beş günlük ihbarı müteakip Yönetim Kurulu kararıyla silinebilir.
 
MADDE 25. Kulüp Giriş Ücreti
 
Kulüp Giriş Ücretini Genel Kurul belirler.
 
MADDE 26.  Kulüp Aidatı
 
Kulübün Yıllık Aidatı 75.00TL(YetmişbeşTL)dır.Yıllık aidat miktarını Genel Kurul belirler.
Yıllık aidat dönemi Ocak ayında başlar. Aidatın Mart ayı sonuna kadar ödenmesi mecburidir.
Giriş ücreti bir ay ara ile 4 taksitte ödenebilir.
 
MADDE 27. Yıllık aidattan istisna edilenler
 
Dağcılık ve Kış Sporlarını teşvik bakımından Yönetim Kurulu geçen mevsim içinde derece almış ve klasmana girmiş başarılı sporcular Yönetim Kurulu kararı ile ödüllendirilebilirler.
 
MADDE 28. Üyeler için Yasak Hususlar
 1. Yetkisi olmadan kulüp namına işleri takip etmek veya beyanatta bulunmak,
 2. Kulüpte kumar şeklinde oyun oynamak veya oynatmak,
 3. Kulübün umumi menfaatini haleldar edecek şekilde hareketlerde bulunmak,
 4. Kulüpte siyasetle meşgul olmak,
 5. Yönetim Kurulunun kararlarına karşı gelmek, aşırı derecede kulübün disiplinini bozmak, arkadaşları arasına nifak sokmak, şeref kırıcı sözler sarf etmek suretiyle dedikodu yapmak,
 6. Kulüp malzemesini istendiği zamanda iade etmemek,
 7. Yönetim Kurulu üyelerine hakaret etmek,
 8. Dernekler kanunu ilkelerine aykırı hareket etmek.
 9. Aynı amaçlı başka bir kulübün yönetiminde bulunmak,
 
MADDE 29. Şubenin Kuruluşu
 
Genel Kurulca şube açılmasına karar verildiği takdirde, Dernek Yönetim Kurulunca yetkili kılınan üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülkiye amirine yazılı müracaat yapılır.
 
Bu yazıda şube kurucularının adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, meslek ve sanatları, ikametgâh adresleri ve uyrukları ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi gerekir.
 
Meslek sanatları, ikametgâh adresleri ve uyrukları ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi gerekir.
 
MADDE 30.   Şubenin Organları
 1. Şube Organları;
 2. Genel Kurul
 3. Yönetim Kurulu
 4. Denetleme Kurulundan ibarettir.
 
Bu organların teşkili, seçilmesi, görev ve yetkileri, Dernekler Yönetmeliğinde ve ayrıca ana tüzükte merkez organlarının tabii olduğu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 uncu ve diğer ilgili madde hükümlerine tabiidir.
 
Şubeler her yıl yapılacak Genel Kurullarında Merkez Genel Kurullarında temsil edilmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinden iki delege seçerler. Tüzükte hüküm olmayan hallerde, şube hakkında Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.
  
MADDE 31.  Cezalar
 
28. maddedeki hareketleri yapanlar hakkında ihtar, faaliyetten ve kulübe gelmekten bir ay müddetle men, kulüpten kaydının silinmesi ve üyelikten çıkarılması gibi cezalar verilir. Durumun ağırlığı ve kanaatine göre Yönetim Kurulu bu cezalardan herhangi birini verebilir.
 
 MADDE 32.  Kulübün Gelirleri
 1. Üyelerden alınacak giriş ve aidat ücreti, malzeme kirası ile işletilecek lokal ve kayak evlerinden temin olunacak gelirler.
 2. Toplantı, eğlence, konser, spor yarışmaları, konferans ve balolardan elde edilecek gelirler.
 3. Bağışlar ve yardımlar,
 4. Dernek mal varlığından gelir,

 MADDE 33.  Çeşitli Hükümler,
 
Her türlü sarfiyat için Yönetim Kurulu kararının alınması ve sarf evrakında başkan veya asbaşkan ile saymanın bu masrafın ödenmesi hakkında imzası bulunması şarttır.
 
MADDE 34.  Kulübün Parası
 
Kulübün parası bankalarda saklanır. Kasada saklanacak para miktarını yönetim kurulu belirler.
 
MADDE 35.   Kulübün ana tüzüğünde herhangi bir maddenin eklenmesi, kaldırılması ve   değiştirilmesi veya kulübün feshi için,  Genel Kurulu teşkil eden üyelerin üçte ikisinin toplantıda da hazır bulunması şarttır.
 
Bu suretle çoğunluk elde edilmediği takdirde ikinci toplantı yapılır.  İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayının iki katından az olamaz. Kararlar mevcudun üçte iki oy çoğunluğu ile alınabilir. Ana tüzüğün tadilinde müteallik kararlar otuz gün içinde en büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir.
 
MADDE 36.  Borçlanma Usulü
 
Derneğin amacının gerçekleşmesi gelişimi için Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kabul edeceği şart ve şekil çerçevesinde Derneğin borçlanmasına karar verilebilir. Genel Kurul borçlanma miktar ve şartlarını tespit ve tayin eder.
 
Karar Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
 
MADDE 37.  Derneğin Feshi
                      
Genel Kurul, derneğin feshine para mal ve hakların tasfiyesine karar verir. Bu takdirde derneğin para, mal ve alacakları aynı ildeki amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip derneğe kalır.
 
Tasfiye, derneğin en son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca gerçekleştirilir.
 
Tasfiye kurulu bu konuda Medeni kanun ve Dernekler Kanunu ve yönetmeliği hükümlerini aynen uygulamakla yükümlüdür.
 
 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 
 
 
 
İsmail Otman Karlı                           Levent Yazıcıoğlu                                Müslüm Öndeş                              
Başkan                                             Yönetim Kurulu Üyesi                         Yönetim Kurulu Üyesi                                                                      
 
                                       
 
 
Alpay Ergiden                                Elife Semin Kabalak                             Cantaş Öğülmüş
Yönetim Kurulu Üyesi                  Yönetim Kurulu Üyesi                           Yönetim Kurulu Üyesi                                                               
 
                                                                                 
                               
 
Yavuz Akçağlar                                 Ertan Ali Delilbaşı                                Can Gülseven
Yönetim Kurulu Üyesi                      Yönetim Kurulu Üyesi                         Yönetim Kurulu Üyesi                   
 
 

Back to Top
Loading...
Loading...
Loading...