Ankara Çıkışlı Kayak Turları

Tüzüğümüz

ANKARA DAĞCILIK, KAYAK VE KIŞ SPORLARI İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1.   Kulübün kuruluş tarihi ve tarifi

Kulübün adı     : Ankara Dağcılık – Kayak ve Kış Sporları İhtisas Kulübü Derneği’dir.

Merkezi            : Ankara’dır.

İkametgâhı       : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Baydar apt. 57 / 1 Maltepe Ankara’dır.

Kuruluş Tarihi  : 01.01.1944’dür.

MADDE 2 .   Derneğin amacı

Kamu yararına faaliyetlerde bulunarak yurtta kayak, dağcılık ve kış sporlarını yaymak ve yaşatmaktır.

MADDE 3. Bu amaca ulaşabilmek için yurt içinde ve dışında yapılacak ulusal ve uluslararası kayak ve dağcılık yarışmalarında derneği temsil edecek sporcular yetiştirmek, üyeler arasında sosyal ve kültürel münasebetler tesisine yardım etmek, dağ kulübeleri, kayak evleri ve ski liftler gibi tesislerin yapılmasını sağlamaktır. Bu maksatla dernek gayrimenkul satın alır, hibe ve sair şekillerde gayrimenkul iktisap edebilirler. Yaz ve Kış gezileri tertipler, mevsim kampları kurar, kurslar açar, yurt içinde yerli ve yabancı karşılaşmalar tertipler.

Siyasetle ilgisi olmayan sosyal ve sportif toplantılar tertip eder.

Dernek, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir. Bu işletmeler yolu ile sosyal tesis, konaklama tesisi kafeterya gibi tesisler kurabilir, sportif geziler, kültürel geziler yapabilir, rehberlik hizmetleri, eğitim amaçlı kurslar düzenleyebilir.

Derneğin faaliyet alanı:

Dernek, kayak branşında; alp disipilini, kayaklı koşu, snowboard ve diğer kış sporları ile dağcılık branşında; geleneksel tırmanış, spor tırmanışı, dağ kayağı ve doğa yürüyüşünde ayrıca sosyal alanlarda  yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE 4.   Kulübün kurucuları

ÜYE NO

ADI VE SOYADI MESLEĞİ
1 Rasim AKIN Çankaya İlkokulu Başöğretmeni
2 Zehra  ALAGÖZ B.T. Öğretmeni
3 Nazım  ALTINKAYA D.Ziraat İşletme Kurumunda
4 Cevdet  ARUR B.T.Öğretmeni
5 Sıtkı  BAYKARA DD Cer Dairesi Bşk.Mua.
6 Celal Derviş  BÜKEY Tüccar
7 Kerim BÜKEY Stadyum Md.Bölge As.Bşk.
8 Latif Osman ÇIKIGİL DD Malzeme Dairesi Başkanı
9 Nesrin ÇIKIGİL Ev Hanımı
10 Selahattin DIPÇİN Belediye Ayniyat Muhasibi
11 Nedim  KAÇMAZ DD Hasılat Dairesi Bşk.Mua.
12 Namık  KATOĞLU M.E.Bak.Neş.Md.Mua.
13 Nizamettin  KIRŞAN B.T.U.Md. Md.Başmüfettişi
14 Asım  KURT Dağcılık ve Kış Sporları Fd.Bşk.
15 Bahtiye MURSALIOĞLU Ziraat Ens. Öğretmeni
16 Muvaffak  UYANIK Ziraat Ens. Öğretmeni
17 Vildan A. SAVAŞMAN B.T.Ü. Md.Mua.
18 Resai  SAVAŞMAN Avukat
19 Necmi  SEZGİN DD Hasılat Büro Şefi
20 Edip  SİRMEN DD Atelye Dairesi Bşk.
21 Baha SUNTER DD Hasılat Dairesi Büro Şefi
22 Latife ŞAKTİMUR Ev Hanımı
23 Şemsettin ŞAKTİMUR Bayın.Bak.Şirketler Komiseri
24 İlhan  ŞARMAN Hukuk Fakültesi Öğrencisi
25 Kemal  YERSEV DD Mağazası Büro Şefi

MADDE 5.   Derneğin organları

a)   Genel kurul

b)   Yönetim kurulu

c)   Denetleme kurulu

d)   Disiplin kurulu

MADDE 6.  Genel kurul ve toplanması

Genel Kurul asli üyelerden teşekkül eder. Genel Kurul her yıl Kasım ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Genel Kurula, Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli görüldüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine 30 gün içindeYönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 7.   Genel kurulda çoğunluk

Toplantının açılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda bulunması şarttır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin (2/3) çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olmayan üye mevcudu ile yapılır.

MADDE 8.   Genel kurulda görüşmeler

Genel Kurul toplantısında yalnız gündeme konmuş işler görüşülür. Gündemde olmayan bir konunun görüşülebilmesi, toplantıya katılanlarının onda birinin isteği ile mümkün olur.

MADDE 9.   Toplantıda oy kullanma şekli

Genel Kurul toplantısında kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin fesih kararları katılanların en az üçte ikisinin (2/3) oyu ile alınır. Her üye bir oya maliktir. Üye oyunu şahsen kullanır.

MADDE 10. Genel kurulun yetki ve görevleri

a) Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar Başkan vekili ve kâtip seçmek.

b) Yönetim Kurulu ve Denetleme raporlarını incelemek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek

c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Disiplin Kurulunu gizli oyla seçmek,

d) Ana tüzükte değiştirilmesi teklif olunan maddeler inceleyip karara varmak,

e) Üyelerin dilekleri olursa 8. maddenin son fıkrası hükmüne uyularak karar vermek,

f) Gelecek yılın çalışma programını, gelir, giderine ait bütçenin tetkikini yapmak ve onaylamak,

g) Derneğin feshi düşünülüyor ise karar vermek,

h) Derneğin ihtiyacı için gayrimenkul almak ve satmak konusunda karar vermek,

MADDE 11.  Yönetim kurulu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 7 asil ve 5 yedek olmak üzere seçilir. Seçimi takip eden hafta içinde Yönetim Kurulu toplanarak aralarında görev bölümü yaparlar. Yönetim Kurulu,  derneği temsil etmek üzere kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verir. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunar. Yönetim Kurulu Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak hakkına sahiptir.

Ayrıca; yönetim kurulu başkanları üst üste veya aralıklarla en fazla toplamda 3 kez başkan olarak görev alabilir.

MADDE 12.  Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve biri idari işlerden, diğeri sportif işlerden sorumlu olmak üzere iki Başkan Yardımcısı, sayman, sekreter ve üyeleri seçer. Başkan kanun nezdinde derneğin tüm yetkilerini gerektirdiği ve dernek imkânlarını elverdiği oranda yürütme birimi kurmak mecburiyetindedir.

Yürütme birimi oluşturulmasında, çalışmalarında, görev yetki ve sorumlulukların tayin ve tespitinde Gençlik ve Spor Kulüpleri yönetmeliğinin hükümleri aynen uygulanır.

Yönetim Kurulu, dernek danışma kurulları ve dernek temsilcileri tayin ve tespitine yetkilidir.

Yönetim Kurulu kurulacak iktisadi, ticari ve sanayi işletmelerin yönetilmesinde yetkilidir.

Yönetim kurulu ayrıca aşağıdaki hususları yerine getirir.

-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

-Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

-Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,

-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

-Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davada husumete ehil olmak,

-Üyeler hakkında disiplin soruşturması açmak ve disiplin cezası vermek,

-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 13.  Genel kurul sonuç bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 14.  Yönetim kurulunun yapacağı toplantılar

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, kendi tayin edeceği zamanlarda ve lüzumu halinde başkanın daveti üzerinde toplanır. Toplantı en az dört kişi ile yapılır. Kararlar toplantıda bunların çoğunluğu ile verilir. Birbiri arkasına üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

Yerine yedek üyelerden en fazla oy almış olanı getirilir. Toplantıya gelmeyen üyenin sebebini bildirmesi ve bunun toplantı zaptına geçirilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde sebepsiz olarak iştirak etmiş sayılır.

MADDE 15.  Teknik komite

Dernek, Federasyon ve Bölgenin yıllık faaliyet programına göre ayarlanmış yarışmaları, çalışmaları tertip ve idare etmeye ve yarışmalara, çalışmalara dair Yönetim Kurulu tarafından 3-5 kişilik teknik komite seçilir. Komite lüzum görürse yarışma ve çalışmaların önemine göre yardımcı üyeler seçebilir.

Yönetim Kurulu her yılın başında o yıl için yapılacak çalışmalara ait ya bir talimat hazırlar yahut bu talimatnamenin hazırlanması için teknik komiteye yetki verir.

MADDE 16.  Sosyal komite

Yönetim Kurulu, derneğin sosyal faaliyeti hakkında vereceği kararların yerine getirilmesini sağlamak, toplantılar için tertibat almak ve bunları idare etmek üzere 3-5 kişilik bir sosyal komite seçer. Komite lüzum görürse,  faaliyetin önemine göre yardımcı üyeler alabilir.

Sosyal faaliyeti yürütmek için Yönetim Kurulu geçici talimatnameler hazırlar ve yahut böyle bir talimatnamenin hazırlanması için Sosyal komiteye yetki verir. Yönetim

Kurulundan seçilecek bir üye sosyal komitenin tabii üyesidir.

MADDE 17.  Muvakkat memurlar

Yönetim Kurulu gerektiği takdirde dernek işlerini yürütmek üzere lüzumu kadar ücretli memur, müstahdem, antrenör çalıştırabilir.

MADDE 18. Denetleme kurulu ve iç denetim

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Genel Kurul tarafından 3 asil 3 yedek denetçi seçilir. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Dernek yetkilileri tarafından, Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 19. Disiplin kurulu

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 kişi olarak seçilir. Biri başkan, biri sekreter, biri üye olmak üzere aralarında vazife taksimi yaparlar. Yönetim Kurulunca görülecek lüzum üzerine disiplin kuruluna sevk olunur, üyelerin durumu disiplin kurulunca incelenir ve Yönetim Kuruluna öneride bulunur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir

MADDE 20. Kurulların görev süreleri

Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleri iki yıl müddetle seçilir. Hesapların tetkik ve tasdiki genel kurulca her yıl yapılır.

MADDE 21. Dernek üyeleri

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes üye olur. Dernekler kanununun hükümleri saklıdır. Her dilediği zaman istifa hakkına sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

Derneğin amacına maddi ve manevi katkıda bulunan dağcılık ve kayak sporlarına büyük yardım ve hizmeti geçen üyelerden ve kişilerden yönetim kurulunun oy birliği kararı ile fahri üye seçilebilir. Fahri üyeler dernek tesislerinden ücretsiz yararlanır. Aidat alınmaz. Genel kurula katılır. Seçme ve seçilme hakları yoktur.

MADDE 22. Derneğe kabul

Derneğe girmek isteyenler yönetim kuruluna yazı ile müracaatta bulunur.

Dilekçelerin altına derneğe üye olmasını tavsiye eden bir üyenin olması şarttır. Dilekçe kabulünün ilan tahtasına bir hafta süreyle asılır. Bu müddet içinde bir itiraz olmadığı ve yönetim kurulu uygun gördüğü takdirde en çok 30 gün içinde üyeliği kabul veya redde karar verilir. Sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurulur.

MADDE 23. Dernekten çıkmak

Dernekten çıkmak isteyenlerin ayrılışını yönetim kuruluna yazı ile bildirmesi gerekir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

MADDE 24.  Kayıt silinmesi

Yönetim kurulu 28. maddede belirtilen hallerin ve sebeplerin oluşmasından üyenin dernekten çıkarılmasına karar verilir. Üyenin kaydı silinir. Üyeye yazılı olarak bildirilir.

Ayrıca bir yıl süreyle aidatını ödemeyen üyelerin kayıtları da on beş günlük ihbarı müteakip yönetim kurulu kararıyla silinebilir.

MADDE 25. Dernek giriş ücreti

Dernek Giriş Ücretini Genel Kurul belirler. Giriş ücreti bir ay ara ile dört taksitte ödenebilir.

MADDE 26.  Dernek adatı

Derneğin Yıllık Aidatı 300.00TL (ÜçyüzTL) dir. Yıllık aidat miktarını Genel Kurul belirler. Yıllık aidat dönemi ocak ayında başlar.

MADDE 27. Ödüllendirme

Dağcılık, kayak ve kış sporlarını teşvik bakımından yönetim kurulu, yıl içindeki faaliyetlerde derece almış ve klasmana girmiş başarılı sporcular yönetim kurulu kararı ile ödüllendirilebilir.

MADDE 28. Üyeler için yasak hususlar

a)   Yetkisi olmadan dernek namına işleri takip etmek veya beyanatta bulunmak,

b)   Dernekte kumar şeklinde oyun oynamak veya oynatmak,

c)   Derneğin umumi menfaatini haleldar edecek şekilde hareketlerde bulunmak,

d)   Dernekte siyasetle meşgul olmak,

e)   Yönetim Kurulunun kararlarına karşı gelmek, aşırı derecede derneğin disiplinini bozmak, arkadaşları arasına nifak sokmak, şeref kırıcı sözler sarf etmek suretiyle dedikodu yapmak,

f)    Dernek malzemesini istendiği zamanda iade etmemek,

g)   Yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile tüm üyelere yazılı, sözlü veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek,

h)  Dernekler kanunu ilkelerine aykırı hareket etmek.

MADDE 29. Şube kuruluşu

Genel kurulunca yetki verilen yönetim kurulunun yetkili kıldığı en az üç kişinin imzaladığı  kuruluş bildirimini dernekler yönetmeliğinde belirtilen EK- 2 ve diğer eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.

a) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

b)Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

c) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

d) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,

e) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

MADDE 30.   Şubeler

a) Genel kurul gerekli gördüğü yerlerde şubeler açabilir. Genel yönetim kurulu tarafından şube kuruluş ölçütlerinin oluştuğuna kanaat getirildiğinde kuruluş için yetki verilir. Genel yönetim kurulu tarafından, yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülki amirine yazıyla başvurulur. Yasa ve yönetmelikte belirtilen belgeler eklenir.

b) Şube organları, şube genel kurulu, şube yönetim kurulu, şube denetleme kurulundan ibarettir.

c) Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube yönetim kurulu önerilerini ve bütçe taslağını genel merkezle görüşür ve karara bağlar, Şube genel kurul kararlarının merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için merkezle gerekli ve yeterli işbirliği yapılmasını, derneğin izleyeceği genel kural ve politikalarla uyumlu ve merkez genel kurulu kararları ile bağdaşır kararlar alınmasını sağlar.Genel kurul kararları mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. Genel kurul, şube yönetim kurulunun, denetleme kurulunun asil ve yedek üyeleri ile merkez genel kurul delegelerini seçer. Seçim gizli oy açık tasnifle yapılır. Şubeler olağan genel kurul toplantısını, dernek genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şube yönetim kuruluna, şube genel kurulunun yapılacağı takvim yılından önceki yılın son günü itibariyle kayıtlı üye sayısına göre;

– 1 ila 50 arasında üyesi bulunan şubeler için 5 asil,  5 yedek

– 51 ila 100 arasında üyesi bulunan şubeler için 7 asil 7 yedek

d) Şube yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve 1 başkan yardımcısı seçer,

e) Şube yönetim kurulları kendi üyeleri içerisinden 1 sekreter ve 1 muhasip üye seçer.

f) Genel yönetim kurulu tarafından açılan şubeler, en geç 6 ay içerisinde kendi genel kurullarını toplarlar. Şube yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlara da toplanır. Herhangi bir yönetim kurulu üyesinin görevden ayrılması halinde kalan yedek üyeler seçilme sıralarına göre göreve çağrılırlar. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını tüzük, genel kurul ve genel yönetim kurulu kararlarına göre yürütür.

g) Yönetim kurulu;

–     Şubenin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,

–            Şubenin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtlarını yürütmek,

–     Şube genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

–     Şube genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,

–     Şubenin çalışmalarına ilişkin genel kurulda alınan kararları yürütmek,

–            Şube gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar ve alt yapıları kurmak veya kaldırmak,

–            Şube işlerini yürütmek üzere, şube üyelerinden bir veya birkaçına görev ve yetki vermek,

–     Üyeler hakkında Disiplin soruşturması açmak ve disiplin cezası vermek

– Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve genel kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak,

h) Şube yönetim kurulu başkan yardımcısı, yönetim kurulu başkanının verdiği görevleri yapar. Yönetim kurulu başkanının yokluğunda ona vekâlet ederek her türlü görev yapar ve yetkilerini kullanır.

ı) Şube denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler, kendi aralarından bir başkan seçer.

j) Şube denetleme kurulu aşağıdaki görevleri yapar.

–  Şubenin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini denetlemek ve eksik veya yanlış hususları şube yönetim kuruluna bildirmek.

–  Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla şube genel kuruluna sunmak,

–  Gerekli hallerde şube genel kurulunu toplantıya çağırmak,

–  Dernek şube yönetim kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,

–  Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

k) Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılır.

MADDE 31.  Cezalar

28. maddedeki hareketleri yapanlar hakkında ihtar, faaliyetten ve kulübe gelmekten bir ay müddetle men, kulüpten kaydının silinmesi ve üyelikten çıkarılması gibi cezalar verilir. Durumun ağırlığı ve kanaatine göre yönetim kurulu bu cezalardan herhangi birini verebilir.

MADDE 32.  Derneğin Gelirleri

a) Üyelerden alınacak giriş ve aidat ücreti, malzeme kirası ile işletilecek lokal ve kayak evlerinden temin olunacak gelirler.

b) Toplantı, eğlence, konser, spor yarışmaları, konferans ve balolardan elde edilecek gelirler.

c)   Bağışlar ve yardımlar,

d)   Dernek mal varlığından gelir,

MADDE 33.  Çeşitli hükümler,

Her türlü sarfiyat için yönetim kurulu kararının alınması ve sarf evrakında başkan veya asbaşkan ile saymanın bu masrafın ödenmesi hakkında imzası bulunması şarttır.

MADDE 34.  Derneğin parası

Derneğin parası bankalarda saklanır. Kasada saklanacak para miktarını yönetim kurulu belirler.

MADDE 35.   Dernek ana tüzüğünün düzenlenmesi

Derneğin ana tüzüğünde herhangi bir maddenin eklenmesi, kaldırılması ve değiştirilmesi veya derneğin feshi için,  genel kurulu teşkil eden üyelerin üçte ikisinin toplantıda da hazır bulunması şarttır.

Bu suretle çoğunluk elde edilmediği takdirde ikinci toplantı yapılır.  İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayının iki katından az olamaz. Kararlar mevcudun üçte iki oy çoğunluğu ile alınabilir. Ana tüzüğün tadilinde müteallik kararlar otuz gün içinde en büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 36.  Borçlanma usulü

Derneğin amacının gerçekleşmesi gelişimi için yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kabul edeceği şart ve şekil çerçevesinde Derneğin borçlanmasına karar verilebilir. Genel kurul borçlanma miktar ve şartlarını tespit ve tayin eder.

Karar genel kurula katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

MADDE 37.  Derneğin feshi

Genel kurul, derneğin feshine para mal ve hakların tasfiyesine karar verir. Bu takdirde derneğin para, mal ve alacakları aynı ildeki amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip derneğe kalır.

Tasfiye, derneğin en son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca gerçekleştirilir. Tasfiye kurulu bu konuda medeni kanun ve dernekler kanunu ve yönetmeliği hükümlerini aynen uygulamakla yükümlüdür.

Günübirlik ve Konaklamalı Kartalkaya Turlarları

Turları İncele